top of page

PĀRBAUDĪJUMS PAR IEROČU UN MUNĪCIJAS APRITES KĀRTĪBU UN PRASMI RĪKOTIES AR IEROCI

Pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (ieroču eksāmens) notiek vienu reizi nedēļā Rīgā, Klijānu ielā 4 – trešdienās no plkst.14.00.

Lai varētu kārtot ieroču eksāmenu, personai iepriekš ir jāpiesakās pa tālruņa numuru 67208303 vai sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: as@vp.gov.lv.

Līdz noteiktajai ieroču eksāmena kārtošanas dienai personai ir jāsamaksā noteiktā maksa par pārbaudījuma kārtošanu – 65,46 EUR (maksā par atkārotu eksāmena kārtošanu – 53.30 EUR.


Valsts nodeva par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, atkārtota kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un kvalifikācijas pārbaudījuma apliecības dublikāta izsniegšanu ir noteikta Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr. 80 “Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru” 13.punktā.

Ieroču eksāmena nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu, kā arī eksāmena pieņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumi Nr.80 „Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību”.


Ieroču eksāmens ir jākārto valsts valodā!

Personu loks, uz kuru attiecas ieroču eksāmena kārtošana, ir noteikts Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 22.panta pirmajā un otrajā daļā, Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 „Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība” un Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.939 „Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”.


Ieroču eksāmens ir jākārto:

– personām, kuras vēlas saņemt ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju:

a) pašaizsardzības šaujamierocim;

b) darba (dienesta) šaujamierocim;

c) sporta šaujamierocim un lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim.


Juridiskās personas, kura vēlas saņemt ieroča glabāšanas atļauju:

– par ieroču iegādi, glabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu atbildīgajai personai;

– darbiniekiem, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči un munīcija, vai kuri izmanto juridiskās personas ieročus un munīciju.

– medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas saņemšanai personai, kurai iepriekš atļauja anulēta par ieroča vai munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, glabāšanas, nēsāšanas vai realizēšanas noteikumu pārkāpumiem, vai kurām ierobežotas (atņemtas uz laiku) ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas tiesības”.

– speciālās atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai ar šaujamieročiem, to munīciju (arī to sastāvdaļām) vai lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (arī licences darbības laikā, mainoties komersanta amatpersonām un darbiniekiem):

a) individuālajiem komersantiem;

b) personām, kas ieņem amatus komercsabiedrības pārvaldes institūcijās (personālsabiedrības biedriem, kas ir tiesīgi to pārstāvēt, kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem);

c) komersanta darbiniekiem, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem ir pieejami šaujamieroči, munīcija, to sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatiskie ieroči.


39 views0 comments

Comentarios


bottom of page